Regulamin Centrum Wolontariatu Fundacji-Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka


Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Centrum Wolontariatu powstało przy Fundacji - Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka. Fundacja IWRD jest organem prowadzącym Centrum Wolontariatu.
2. Działania Centrum Wolontariatu odzwierciedlają misję Fundacji i realizują jej główne cele, którymi są: wszechstronna pomoc osobom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom oraz propagowanie pozytywnego nurtu Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ), łączącego w sobie naukowe podstawy prowadzonych oddziaływań z najwyższymi standardami etycznymi.
3. Centrum Wolontariatu zostało powołane w celu wspierania wszelkich działań prowadzonych przez Fundację IWRD.
4. Wolontariat jest inicjatywą skierowaną przede wszystkim do osób pełnoletnich, w szczególności studentów, ale wolontariuszem może zostać również osoba niepełnoletnia, po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Przedmiotem pracy wolontariusza jest wykonywanie powierzonych zadań na rzecz Fundacji IWRD lub placówek przez nią prowadzonych. O wyborze miejsca odbywania wolontariatu decyduje wolontariusz po uzgodnieniu z Koordynatorem wolontariatu. Możliwe miejsca odbywania wolontariatu:

Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym,
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli IWRD,
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna IWRD,
Przedszkole Bajkowa Akademia.

6. Wolontariusz nie może samodzielnie prowadzić terapii, diagnozy oraz innych zajęć z dziećmi ze spektrum autyzmu.
7. Pracę wolontariuszy nadzoruje Koordynator Centrum Wolontariatu, który w porozumieniu z wolontariuszem uzgadnia formę działań wolontariackich i zleca mu poszczególne zadania.
8. Wolontariusz pracuje ochotniczo oraz bez wynagrodzenia pieniężnego, chyba, że umowa między nim a osobą odpowiedzialną za jego pracę stanowi inaczej.
9. Podstawą pracy wolontariusza w Fundacji jest umowa współpracy zwana dalej "Porozumieniem o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”, która określa ramy czasowe planowanej współpracy.
10. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.
11. Wolontariusz jest poinformowany o tym, że jego dane będą sprawdzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
12. Centrum Wolontariatu zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania świadczenia w tym kosztów podróży służbowych i diet, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
13. Koordynator bądź osoba przez niego wyznaczona zobowiązuje się do poinformowania wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania zadań oraz do zapewnienia takich warunków.
14. Fundacja IWRD zobowiązuje się do ubezpieczenia wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez niego zadań.

Rozdział II

Korzyści wynikające z bycia wolontariuszem w IWRD

1. Wolontariusz zdobywa doświadczenie w Fundacji IWRD, która prowadzi działania terapeutyczne, diagnostyczne i szkoleniowe na najwyższym światowym poziomie w oparciu o wyniki badań naukowych, z uwzględnieniem zasad profesjonalizmu i najwyższych standardów etycznych.
2. Wolontariusz ma możliwość rozwijania swojej wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez podejmowanie działań wolontariackich w zespole specjalistów, zajmujących się wieloaspektową pomocą dzieciom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom.
3. Wolontariusz po odbyciu wolontariatu i uzyskaniu pozytywnej opinii od osób, z którymi współpracował w ramach wolontariatu, ma możliwość otrzymania stałego zatrudnienia w jednej z placówek prowadzonych przez Fundację IWRD, w miarę bieżących potrzeb Fundacji. Możliwość ta dotyczy studentów:

1. Psychologii z przygotowaniem pedagogicznym
2. Pedagogiki specjalnej
3. Logopedii
4. Edukacji przedszkolnej.

Warunkiem zatrudnienia jest ukończenie studiów i zdobycie dyplomu magisterskiego.
4. Wolontariusz po odbyciu stażu ma możliwość otrzymania pisemnego zaświadczenia potwierdzającego zakres jego działań i czas odbytego wolontariatu.

Rozdział III

Obowiązki wolontariusza w IWRD

1. Wolontariusz przed rozpoczęciem świadczenia usług dla Fundacji IWRD ma obowiązek podpisania „Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”, który stanowi integralną całość z tym regulaminem.
2. Wolontariusz ma prawo do zgłoszenia konieczności dokonania zmiany zapisów zawartych w podpisanym wcześniej „Porozumieniu o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”. W takiej sytuacji musi się on zgłosić do Koordynatora wolontariatu. Jeśli Koordynator uzna, że zaproponowane zmiany mogą być wdrożone w życie, podpisze on z wolontariuszem aneks do zawartego wcześniej porozumienia.
3. Wolontariusz jest zobowiązany do dbania o dobre imię Fundacji IWRD.
4. Wolontariusz jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zasad profesjonalizmu podczas świadczenia usług w ramach działań Fundacji.
5. Wolontariusz jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Analityka Zachowania obowiązującego w Fundacji.
6. Wolontariusz ma obowiązek do przestrzegania zasad RODO, dbania o dobre imię pracowników IWRD oraz podopiecznych i ich rodzin.
7. Wolontariusz jest zobowiązany do realizowania powierzonych mu zadań na zasadach, które zostały z nim uzgodnione w ramach pisemnego porozumienia oraz ustnych ustaleń. Dotyczy to godzin wolontariatu oraz sposobu wykonywania zadań.
8. Wolontariusz powinien realizować zlecone działania i zadania w takim zakresie, w jakim zostały mu one przyznane. Przed zmianą lub rozszerzeniem tego zakresu wolontariusz jest zobowiązany skonsultować się z pracownikiem, z którym współpracuje w ramach wolontariatu.


Rozdział IV

Prawa wolontariusza w IWRD

1. Wolontariusz ma prawo do uzyskiwania rzetelnych informacji na temat powierzonych mu zadań oraz do szukania pomocy w razie pojawiających się trudności czy niejasności.
2. Wolontariusz ma prawo do uzyskiwania informacji na temat ogólnych zmian organizacji pracy w IWRD związanych z powierzonymi mu zadaniami.
3. Wolontariusz ma prawo do wglądu w regulaminy i statuty związane z prowadzonymi przez niego działaniami.
4. Wolontariusz ma prawo do sporadycznych zmian dotyczących zasad odbywania wolontariatu (np. godzin czy dni odbywania wolontariatu). W takich sytuacjach powinien telefonicznie bądź e-mailowo poinformować odpowiednie osoby o planowanych zmianach i podpisać stosowny aneks do umowy wolontarystycznej.
5. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania zastrzeżeń czy wątpliwości odnośnie powierzanych mu zadań lub sposobu ich realizacji.


Rozdział V

Rozwiązanie umowy

1. Wolontariusz ma prawo do odstąpienia od porozumienia bez podania przyczyn. Odstąpienie powinno odbyć się w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Koordynator Centrum Wolontariatu może rozwiązać umowę w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem, jeśli wolontariusz w sposób jawny narusza dobro IWRD jako placówki lub dzieci czy osób w niej zatrudnionych lub nie realizuje zadań zlecanych przez osobę koordynującą staż wolontarystyczny.
3. W przypadku złamania postanowień regulaminu bądź prawa przez jedną ze stron porozumienie zostaje rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.fundacja.iwrd.pl/wolontariat/regulamin-centrum-wolontariatu oraz jest do wglądu w sekretariacie Fundacji IWRD, bądź u Koordynatora Centrum Wolontariatu.
2. Integralną część Regulaminu stanowi wzór „Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Fundacja IWRD ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od poinformowania aktualnych wolontariuszy o wprowadzonych zmianach.


FUNDACJA IWRD
ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk

tel: 58 341 44 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW